Elektrownie i farmy fotowoltaiczne

Elektrownia fotowoltaiczna to nie tylko źródło czystej energii, pozwalające ograniczać emisję CO2, ale także inwestycja dająca możliwość obniżenia rachunku za energię elektryczną  i pozwalająca na generowanie dodatkowego zysku.

Zainteresowanie elektrowniami fotowoltaicznymi w Polsce jest coraz większe – wynika to z tego, iż koszty zakupu technologii w ostatnich latach spadały, wydajność produkcji energii elektrycznej wzrasta, a sytuacja prawna zaczyna się coraz bardziej klarować. Główną zaletą budowy elektrowni fotowoltaicznej jest duża przewidywalność produkcji – niezależnie czy świeci słońce czy jest zachmurzenie, ponieważ elektrownie  słoneczne wykorzystują zjawisko światła rozproszonego.

farma2         farma4

FARMY FOTOWOLTAICZNE ZWANE RÓWNIEŻ ELEKTROWNIAMI SŁONECZNYMI MOŻEMY PODZIELIĆ NA 3 GRUPY:

  1. Mikroinstalacja – elektrownia fotowoltaiczna do 50 kW
  2. Mała elektrownia fotowoltaiczna – system o mocy od 40 do 500 kW
  3. Duża elektrownia fotowoltaiczna – system o mocy powyżej 500 kW

Z dużych elektrowni fotowoltaicznych warto wyodrębnić – farmy fotowoltaiczne.

Farma fotowoltaiczna to duża elektrownia fotowoltaiczna posadowiona na gruncie. Farmy fotowoltaiczne są najbardziej opłacalnym przedsięwzięciem, biorąc pod uwagę koszt inwestycji w stosunku do stopy zwrotu i czasu. Najczęściej budowane farmy fotowoltaiczne mają wielkość od 0,5 MWp do 5 MWp.

Farma fotowoltaiczna  o mocy 1 MWp jest w stanie wyprodukować od 950 – 1100 MWh rocznie w zależności od lokalizacji i konfiguracji. Roczny spadek mocy modułów wynosi około 0,6 % rocznie.

Różnice w produkowanej coroczne energii mogą się różnić o około 10% z uwagi na zmienność warunków atmosferycznych. Typowa elektrownia o mocy 1 MWp zajmuje obszar około 2 ha. Budowa pod klucz elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MWp to koszt ok. 4 – 4.5 mln zł. Koszt przyłącza do linii średniego napięcia to około  60 000 zł przy założeniu, że linia średniego napięcia jest zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie elektrowni. Połowę kosztu przyłącza ponosi Inwestor a drugą połowę pokrywa Zakład Energetyczny (Dystrybutor). Jeśli chodzi o przychody z farmy fotowoltaicznej to zależą one od ceny sprzedaży 1 kWh wyprodukowanej energii. Minimalnie będzie to  100% ceny referencyjnej  (obecnie około 19 groszy netto) ale jeśli Inwestor korzystał będzie z systemu aukcyjnego i wygra aukcję to stawka ta może być znacznie wyższa. Dla elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MWp maksymalna cena do jakiej Inwestor może licytować to 465 zł/MWh, natomiast dla elektrowni fotowoltaicznych powyżej 1 MWp maksymalna cena to 445 zł/MWh.

elektrownia fotowoltaiczna     elektrownia fotowoltaiczna

Wymagane pozwolenia przy budowie elektrowni fotowoltaicznej:

– Zapis w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, stwierdzający możliwość budowy elektrowni fotowoltaicznej lub w przypadku braku planu – warunki zabudowy

– Warunki przyłączeniowe od lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego

– Decyzja środowiskowa (jeżeli powierzchnia zabudowy przekracza 0,5 ha na terenach chronionych lub 1 ha na pozostałych terenach), zazwyczaj w przypadku farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MWp nie jest wymagana decyzja środowiskowa jeżeli lokalizacja nie jest na terenie chronionym.

– Pozwolenie na budowę

– Koncesja na sprzedaż energii wydawana przez URE (Urząd Regulacji Energetyki)

Etapy procesu inwestycyjnego w elektrownie fotowoltaiczną:

  1. Wybór Lokalizacji

Działka musi posiadać możliwości postawienia instalacji opartej o konstrukcje wbijaną do ziemi, a także mieć możliwość podłączenia do sieci elektroenergetycznej (bezpośrednie sąsiedztwo linii średniego napięcia i nieduża odległości od Głównego Punktu Zasilania). Inwestor zaczyna budowę farmy na podstawie zgłoszenia robót budowlanych w starostwie powiatowym. -najlepiej wybierać działki, dla których nie istnieje plan zagospodarowania przestrzennego.

  1. Projekt koncepcyjny

By móc rozpocząć inwestycję w farmę fotowoltaiczną, działka musi posiadać warunki przyłączeniowe do zakładu energetycznego. Otrzymanie takich warunków daje gwarancję na podłączenie do sieci i sprzedaż wyprodukowanej energii. Przy składaniu wniosku do ZE wymagany jest projekt koncepcyjny, na który składają się specyfikacje urządzeń (panele, inwertery itp.), wizualizacje elektrowni, opis inwestycji i wstępny kosztorys. Dzięki temu dokumentowi będziemy mogli ubiegać się także o dofinansowanie z unijnych funduszy, bądź starać się o kredyt czy leasing na realizacje inwestycji.

  1. Warunki przyłączenia

Wybrana lokalizacja musi dawać możliwość przyłączenia do sieci naszej wielkości instalacji. Mimo, iż ZE ma obowiązek podłączenia instalacji OZE, to jednak dana linia może nie mieć już żadnych wolnych mocy a rozbudowa linii może być nieuzasadniona ekonomicznie. Finalnym potwierdzeniem możliwości przyłączenia jest uzyskanie warunków przyłączenia i wniesienie zaliczki 30 zł/kW. Warunki przyłączenia wydawane są przez dystrybutora w ciągu 150 dni po złożeniu wniosku wraz z projektem umowy o przyłączenie do sieci i są ważne dwa lata.

  1. Koncesja

Jeśli Inwestor posiada prawa do ziemi i warunki przyłączeniowe dla swojej działki, musi postarać się o uzyskanie koncesji. Taką koncesję przyznaje Urząd Regulacji Energetyki po złożeniu wniosku i wymaganych dokumentów. Na początek ważne jest otrzymanie promesy, czyli przyrzeczenia wydania koncesji.

  1. Budowa farmy fotowoltaicznej

Po spełnieniu powyższych warunków, można przystąpić do budowy farmy fotowoltaicznej. Przy wielkościach inwestycji  1- 10 MWp, czas budowy to od kilku do kilkunastu tygodni. Koniecznie zadbać trzeba o nadzór i serwis inwestycji, której roczne utrzymanie będzie wiązało się z dodatkowymi nakładami finansowymi w tym zakresie.

  1. Produkcja energii elektrycznej

Uzyskanie Koncesji od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, rejestracja na Towarowej Giełdzie Energii i uruchomienie oraz odbiór elektrowni przez Zakład Energetyczny to ostatnie działania, które pozwolą na produkcję własnego prądu z elektrowni fotowoltaicznej.